حامیان ما

برخی از حامیان ما


برخی از حامیان آزمایشگاه بیمارستان رسالت به شرح ذیل می باشند

مرکز سونوگرافی دکتر هاشمی طاری

دکتر سعید محمدزاده

مرکز آبدرمانی باران سلامت

موتورچی

ستاره طلایی ماندگار


چاپ   ایمیل