Braf Mutation
BRAF Mutation Analysis

معرفی تست- بررسی مقاومت دارویی در بیماران مبتلا به سرطان به داروهای EGFR -anti

 

پروتئین های RAF ، سرین/ ترئونین کینازهایی هستند که پایین دست RAS در مسیر سیگنالینگ سلول قرار دارند، اخیرا، موتاسیونهایی در ژن BRAF در بیش از 60 درصد موارد در سرطان های در تیروئید و ملانوما و به میزان کمتری در ریه، کولون و کارسینومای رحم گزارش شده اند. دو نقطه داغ موتاسیون در ژن BRAF وجود دارد. 89 درصد جهش ها در بخش فعال دومین کیناز و 11 درصد از جهش ها هم درون لوپ غنی از گلایسین و دومین کینازی وجود دارد. نشان داده شده که پروتئین های جهش یافته BRAFفعالیت کینازی را بالا برده و می توانند NIH3T3 سلولها را تغییر شکل دهند. این ژن به عنوان مارکر پیش بینی کننده برای درمان بیماران مفید است. این جهش ها سبب ایجاد مقاومت به درمان با داروهای EGFR -anti می شوند.

لزوم انجام تست در سرطان تیروئید، ملانوما و کلورکتال:

وجود جهش های ژن BRAF سبب ایجاد مقاومت در داروهای EGFR targeted therapy -anti مانند antitumumab و cetuximab می شود.

روش انجام تست:

DNA از بافت توموری تازه منجمد و یا پارافین شده یا خون استخراج گردیده و آزمایش PCR جهت شناسایی موتاسیون در کدون 600 و کدون های (464-469) انجام می شود.

نوع نمونه:

بافت در سرطان های کولورکتال و تیروئید، خون و مغز استخوان درملانوما

تفسیر:

در صورت وجود جهش در کدون های 600 و (464-469) ژن BRAF ، بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال و تیروئید نسبت به داروهای pantitumumab و cetuximab مقاوم خواهند بود.


چاپ   ایمیل