بخش الکتروفورز و کروماتوگرافی


این بخش مجهز به دستگاه الکتروفورز و کروماتوگرافیHPLC  میباشد که تکنیک های الکتروفورز و کروماتوگرافی را به طور تخصصی انجام می دهد.
 الکتروفورز:
الکتروفورز پروتئین
الکتروفورز هموگلوبین
الکتروفورز لیپوپروتئین
سنجش Hb-A2
کروماتوگرافی:
کروماتوگرافی اسیدهای آمینه مانند تیروزین، فنیل آلانین، آلانین،هموسیستین و ...
اندازه گیری سطح داروها و مواد مخدر


چاپ   ایمیل