آزمایش گشت مدفوعبخش هورمون


در این بخش کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی هورمونهای غدد درون ریز بدن ، هورمون های جنسی ، اندازه گیری سطح ویتامین ها ، اندازه گیری انواع تومور مارکرهای اختصاصی با استفاده از جدیدترین دستگاهها وحساسترین روش ها و استفاده از بهترین مواد اولیه انجام می پذیرد .
این بخش با دارا بودن سه دستگاه الکتروکمی لومینسانس Cobas ELECSYS, Cobas e411 و کمی لومینسانس Advia و یک دستگاه ایمنوآنالایزر وایداس تمامی تست های هورمون از جمله تیروئیدی ، جنسی ، تومورمارکرها، دارویی و ... را در کوتاهترین زمان انجام می دهد.
تعدادی از ازمایشات قابل انجام در بخش هورمون:


Thyroid Function Test    -    TFT

T4  -  T3  -  T3 uptake  –   FTI  –  TSH  –  Free T4  -  Free T3
Thyroglubolin  (TG)  –  Anti Thyroglubolin (Anti TG)  -  Anti Thyroid Peroxidase  - Anti TPO
TRH - TSH Base & 0.5 hr , 1.0 hr after TRH Injection
Polypeptid  &  Estroid Hormons
BHCG  & BHCG Titer  –  FSH  –  LH  –  GnRh Test Prolactin  -  DHEA-S  –  Estradiol E2  -  Testosterone & FreeTestosterone

Progesterone  - 17 OH Progesterone   -     Progesterone 19,21 th .day of cycle -  Macroprolactin
PTH  – ACTH  – Insulin  –  IGF-1   –  C-peptid  - Renin  – Aldosterone   -    Calcitonin  -     25-OH Vitamin D
Androstenedione  – Esteriol (E3) (Unconjugated Esteriol )Growth Hormone (GH)GH 20 min.after exercises

GH Stimulation Test with Clonidine      -       GH Stimulation Test with L – Dopa + Propanolol
Serum Cortisol –Urine Free Cortisol (UFC)     -    Cortisol Dynamic Tests   SHBG

AMH (Anti Mullerian Hormon)

Triple Marker ( UE3 + B-Titer+ AFP)
Quad Marker ( Triple.M + Inhibin A)
Sequential Test ( Double.M + Quad.M)


چاپ   ایمیل