سل فری ( اولین آزمایشگاه غربالگری سندروم داون)

بر طبق راهنمای انجمن متخصص زنان و زایمان آمریکا و انجمن بین المللی غربالگری جنین آزمایش ((سل فری )) دقیق ترین حساس ترین و اولین خط غربالگری جنین می باشد.
این آزمایش جهت انجام به کمپانی ایلومینا آمریکا (شعبه لندن ) بزرگترین کمپانی ارائه دهنده تین توالی ژنوم انسانی در دنیاارسال می گردد.

آزمایشگاه غربالگری سندروم داون


چاپ   ایمیل