بخش میکروب:


در این بخش کلیه آزمایشات مربوط به کشت انواع مایعات بدن جهت بررسی میکروبی و آنتی بیوگرام به  کشتهای تخصصی میکروبهایی مایکو پلاسما و اوره آ پلاسما انجام می شود.
ضمنا تشخیص کلیه انگلها و تک سلولیهای عامل بیماریزا در بدن در این بخش انجام می پذیرد
بخش ميكروبيولوژي () با  زير مجموعه هاي:
باكتري شناسي :  Bacteriology
قارچ شناسي : Mycology
انگل شناسي : Parasitology
تجزيه ادرار :  Urinalysis 
اسپرموگرام :  Spermogram
اسامي تستهاي قابل انجام در بخش ميكروبيولوژي  :
Urine Culture (First & Mid Stream )
Stool Culture
Sputum Culture –Throat Culture
Nasal Culture
Urethral Discharge Culture
Vaginal Discharge Culture
Ear Discharge Culture
Eye Discharge Culture
Wound  Discharge Culture
Nipple Discharge Culture
 Blood Culture & Other Body Fluid Culture
Occult Blood –Scotch tape test
Leishmania –Scabie
Urinalysis With Urine Strip Reader


چاپ   ایمیل